Hurtig levering |Altid bedste kvalitet |Konkurrencedygtige priser

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for SurfaceTechnic ApS og SurfaceShop.dk

Gældende fra januar 2020

 

 

Nedenstående betingelser gælder for alle tilbud, ordrer, leverancer
og fakturaer, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale bekræftet af
SurfaceTechnic ApS., der driver SurfaceShop.dk, efterfølgende kaldt SurfaceTechnic.
Ved forhold som ikke er anført nedenstående, gælder NLM 94.

 

Priser:
Alle priser er eksklusive moms, emballage, told, afgifter og under forbehold for stigning i materialepriser eller ændringer i valutakurser, med mindre andet er udtrykkeligt anført.

Ved angivelse af faste priser er disse kun gældende indenfor de terminer, der er anført med hensyn til accept og leveringstid.

 

Tilbud og ordre:
Købers ordrer og bestillinger er kun bindende for SurfaceTechnic, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse.
Produktionsudstyr, tegninger og lignende der indgår i grundlaget for et tilbud er altid at betragte som SurfaceTechnics ejendom, og må ikke uden SurfaceTechnics tilladelse anvendes, kopieres eller overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kendskab. Når intet andet er angivet, er et tilbud kun bindende for SurfaceTechnic, hvis det er accepteret af køber inden 14 dage fra tilbudsdato.
Det påhviler køber at kontrollere ordrebekræftelsen og inden 5 hverdage at meddele skriftlig om eventuelle fejl og mangler ved denne. I modsat fald er ordrebekræftelsen bindende for køber.
Denne frist gælder dog ikke, såfremt der er tale om kortfristet levering.

 

Levering:
Leveringen sker ab fabrik. Enhver forsendelse sker for købers regning og risiko. Med mindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt, er de anførte leveringstider omtrentlige, og en udskydelse af leveringstiden med 8 dage betragtes som rettidig levering. SurfaceTechnic påtager sig intet ansvar for forsinkelser eller for manglende levering som følge af force majeure.
SurfaceTechnic kan kræve udskydelse af leveringstiden i tilfælde, hvor køber kræver forandringer af ordren, eller hvis forsinkelse skyldes købers forhold.
Forsinket levering berettiger ikke køber til erstatning for hverken direkte eller indirekte tab, uanset årsag.
SurfaceTechnic indestår ikke for evt. myndighedsgodkendelse (herunder bl.a. bygge-, brand-, miljømyndigheder samt arbejdstilsynet), hvis det ikke udtrykkelig fremgår af ordren at dette er tilfældet. Dette gælder også såfremt SurfaceTechnic har ansøgt disse myndigheder om godkendelser.

 

Force majeure:
SurfaceTechnic er ansvarsfri for manglende eller forsinket levering som følge af krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, strejke, lockout, eksport- og /eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft og/eller transportmidler, vareknaphed, sygdom, manglende energiforsyning, uheld i produktion eller afprøvning, eller andre forhold som ligger udenfor SurfaceTechnics kontrol.
Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidig ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og leveringen til den således udskudt leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.
Køber kan ikke kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod SurfaceTechnic.

 

Mangler:
Køber skal straks efter modtagelsen gennemse varen for fejl eller mangler, og meddele SurfaceTechnic dette skriftligt inden 5 dage efter modtagelsen.
SurfaceTechnic påtager sig udskiftning eller reparation af dele der er behæftet med fabrikationsfejl forudsat at:
- Køber reklamerer rettidigt.
- Mangelfulde varer returneres for købers regning og forsvarligt emballeret til SurfaceTechnics produktionsadresse.
- At SurfaceTechnic finder at manglen skyldes fejl i materiale eller udførelse, og ikke begrundes i normal slitage, forkert behandling eller opbevaring, vanrøgt, installation, reparation og/eller ændringer foretaget af køber, eller er begrundet i hændelige begivenheder.

 

SurfaceTechnic indestår ikke for, at de leverede produkter vil fungere fejlfrit eller uden driftsstop, og er ikke ansvarlig for

direkte eller indirekte tab og følgeskader, såsom driftstab, forgæves omkostninger, skade på person, ejendom eller andre
følgeskader. SurfaceTechnic hæfter således aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
SurfaceTechnic er ikke forpligtet til at dække udgifter afholdt af køber i forbindelse med konstatering af fejl ved, eller reparation af leveret materiel, medmindre dette er skriftlig aftalt med SurfaceTechnic.


Afhjælpning:
Foreligger der mangler ved leverancen, som SurfaceTechnic er ansvarlig for, forbeholder SurfaceTechnic sig ret til i en periode på 12 måneder efter eget valg at foretage omlevering eller reparation. Såfremt leverancen herefter fremstår mangelfri, kan køberen ikke gøre krav gældende på forholdsmæssigt afslag eller erstatning af nogen art.
Såfremt udstyret har været eller været forsøgt repareret/serviceret af andre end SurfaceTechnic, bortfalder SurfaceTechnics forpligtelse til afhjælpning.


Ejendomsforhold:

SurfaceTechnic bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil fuld og endelig betaling (inkl. evt. renter og gebyrer) har fundet sted.


Betaling:
Betalingsbetingelserne er anført på ordrebekræftelsen. Hvis ingen betalingsbetingelser er anført gælder Netto kontant fra
fakturadato. Ved større ordrer kan betalingen aftales individuelt, ligesom SurfaceTechnic kan kræve garantistillelse for betalingen (bankgaranti). Sker betalingen ikke rettidig, beregnes renter (2% pr. påbegyndt mdr.) og gebyr (kr. 100,- pr. udsendt rentenota og rykkerskrivelse). Der tilskrives ligeledes kompensationsgebyr, efter gældende takst.
Hvis købers forhold bevirker, at levering ikke kan ske rettidig, er købesummen desuagtet forfalden til betaling på det aftalte
leveringstidspunkt.


Annullering:
Evt. annullering af ordre kan kun ske skriftlig, og allerede påløbne omkostninger bliver faktureret til køber. Ordrer, der helt eller delvist er tilvirket specielt til eller efter købers anvisning, kan ikke annulleres.


Returvarer:
Varer tages kun retur efter forudgående aftale, og det er en betingelse, at varerne er ubrugte og i mangelfri stand.
Ved returnering af varen krediteres kunden maksimalt 70% af fakturabeløbet, hvis intet andet er aftalt.
Køber har ikke nogen generel fortrydelsesret.


Produktansvar:
SurfaceTechnic er ansvarlig for skader, som leverancen forvolder på ting eller personer, såfremt skaden skyldes, at SurfaceTechnic har udvist grov uagtsomhed. SurfaceTechnic hæfter ikke for indirekte tab, herunder driftstab, tidstab eller avancetab. SurfaceTechnics ansvar for skader på person og tingskade kan ikke overstige kr. 10 mill. for hvilket beløb SurfaceTechnic har tegnet forsikring. Specifikke krav fra køber er kun bindende i det omfang, de er skriftligt bekræftet af sælger.


Tvister:
Enhver uenighed, som måtte opstå, skal først søges forligt i mindelighed gennem forhandling. Forinden en uenighed parterne imellem kan indbringes for retten, skal uenighederne være forsøgt løst ved en opmands mellemkomst. Opmanden skal være advokat og vælger selv sin procedure. Såfremt parterne herefter ikke opnår enighed, er enhver af parterne berettiget til at indbringe sagen for de ordinære domstole med Retten i Odense som værneting.